Klasifikavimas

Aktualus klasifikuojamų apgyvendinimo įstaigų sąrašas

Valstybinio turizmo departamento patvirtintas viešbučių ir motelių klasifikavimo reikalavimų sąrašas 

Valstybinio turizmo departamento patvirtintas svečių namų klasifikavimo reikalavimų sąrašas

Valstybinio turizmo departamento patvirtintas kempingų klasifikavimo reikalavimų sąrašas

 

1) Pirmą kartą klasifikuojant viešbutį apgyvendinimo įstaigos administracija ar įgaliotas atstovas pateikia Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijai prie Valstybinio turizmo departamento paraišką, kurią sudaro:

a) patvirtintos formos pranešimas apie klasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą (forma VTD-A1);
b) patvirtintos formos užpildyta viešbučio klasifikavimo anketa; svečių namų klasifikavimo anketa; kempingo klasifikavimo anketa

2) Jeigu viešbutis turi būti perklasifikuotas, pasibaigus pažymėjimo terminui:

Likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki viešbučio klasifikavimo pažymėjimo galiojimo termino pabaigos, būtina kreiptis į Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisiją su prašymu pratęsti klasifikavimo pažymėjimo galiojimo terminą. Prašymas pateikiamas laisva forma. Prie prašymo reikia pridėti ir viešbučio klasifikavimo anketą.

3) Jeigu viešbutis nori gauti aukštesnį įvertinimą/aukštesnę klasę:

 

Būtina kreiptis į Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisiją su prašymu suteikti viešbučiui aukštesnę klasę. Prašymas pateikiamas laisva forma. Prie prašymo reikia pridėti ir viešbučio klasifikavimo anketą.

 

Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisija sprendimą priima per 30 dienų nuo visų dokumentų gavimo.

 Už klasifikavimo pažymėjimo išdavimą valstybinė rinkliava teisės aktais nenustatyta.

 
Paraiška arba prašymas pratęsti klasifikavimo pažymėjimo galiojimo terminą pateikiami Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijai per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt arba elektroniniu paštu vtd@tourism.lt / silvija.venceviciene@tourism.lt 
 
 
Informaciją teikia:
Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Silvija Vencevičienė,
tel. 8 706 64985, el. p. silvija.venceviciene@tourism.lt  

 

Taip pat primename apie prievolę apgyvendinimo paslaugų teikėjams pildyti laisvos formos registracijos korteles, registruojant kiekvieną atvykusį turistą (valstybių narių ir kitų valstybių piliečius). Registracijos kortelėse privalo būti šį informacija: vardas, pavardė, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, apgyvendinamo asmens pilietybė bei valstybė, išdavusi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamosios vietos adresas, atvykimo į apgyvendinimo įstaigą data, išvykimo iš apgyvendinimo įstaigos data, kartu atvykusio sutuoktinio ir (ar) nepilnamečio vaiko (-ų) vardai ir pavardės.

 

Jeigu turistai atvyksta su grupės vadovu, tai kortelėje turi būti tik grupės vadovo išsami informacija, kaip nurodyta aukščiau, o grupės sąrašas tiesiog turi būti pridėtas, kuriame pateikiama visų kelionės grupės narių vardai, pavardės ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeriai.

 

Šias korteles privaloma saugoti 5 metus.